ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 6002367 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»  

ΛΗΞΟΥΡΙ,   26 Μαρτίου 2024 Α.Π.:  10

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/ (ΦΕΚ 1160 Β/08.04,2019) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» και την υπ’αριθμ. 4991/Β’/12-11-2020 τροποποίηση αυτής.
 2. Τη με αριθμ. οικ. 3701/22-12-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 6002367) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027»
 3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι Κεφαλονιάς και το υπ’ αριθ. πρωτ. 9/01-03-2023 ακριβές αντίγραφο πρακτικού της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.με.Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ» περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας.
 4. Τη με αριθμ. 49/21-03-2024 απόφαση του Δ.Σ.  της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» περί έγκρισης προκήρυξης της θέσης Φροντιστή στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027», ένα (1) Φροντιστή/στρια ΑμεΑμε ειδικότητα Νοσηλευτή, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού ή άλλων συναφών ειδικοτήτων υγείας και πρόνοιας και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

Θέση:  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ  ΑμεΑ  –   Αφορά σε μια (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Φροντιστής είναι “πρόσωπο αναφοράς” για συγκεκριμένο αριθμό ενοίκων της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσωπικών αναγκών και της καθημερινότητας τους, ενώ συμμετέχει σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες της Στέγης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φροντιστές παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός της Στέγης, με πλήρη απασχόληση σε βάρδιες (περιλαμβανομένων των αργιών), καθώς και δυνατότητα και υποχρέωση διαμονής στη Στέγη σε τυχόν βραδινή βάρδια, σύμφωνα με το πρόγραμμα απασχόλησής  τους (οικόσιτοι).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους  οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και ειδικότερα:

 1. Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 6. Ποινικό Μητρώο
 7. Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)
 8. Συστατικές  επιστολές από προηγούμενη εργασία / εθελοντική εργασία (προαιρετικά)
 9. Αποδεικτικό  κατοικίας (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου)
 10. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής (τυποποιημένα έντυπα συνημμένα της πρόσκλησης)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν. 4250/2014).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα απόδειξη της σχετικής εμπειρίας, θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την 26 Μαρτίου 2024 έως και την 08 Απριλίου 2024 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην Υπεύθυνη Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ, κα Αλεξανδράτου Εύα, Θέση Κολώνα Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απαραίτητων προσόντων, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα ανά κωδικό θέσης προσόντα, αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων της παρούσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν (στην έδρα της  Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην ιστοσελίδα http://enosi-amea-yperion.gr/) τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Τυχόν ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: enosiyperion@gmail.com σε μορφή pdf εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιώντας το έντυπο ένστασης (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/ ή στα γραφεία της Ένωσης).

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της ‘Ένωσης και θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας

& των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος,                                                                    Η Γενική Γραμματέας,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου                             Σοφία Λασκούδη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κριτήρια Αξιολόγησης Θέσης: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑμεΑ

Α/ΑΚριτήρια ΑξιολόγησηςΤρόπος πιστοποίησηςΒαθμολογία ή Μέγιστη Βαθμολογία (σε % μονάδες)
1Εκπαιδευτικό επίπεδοΑντίγραφο τίτλου σπουδώνα) Πεταπτυχιακό Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας ή άλλων συναφών επιστημών =20
β) Πτυχίο ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας= 15
β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επιστημών Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας = 10
γ) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας = 5
2Συναφής Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τρία (3) έτη, 5% για κάθε χρόνο)Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα20
3Κοινωνική ενασχόληση και προσφορά εθελοντικής εργασίας σε φορείς που λειτουργούν παρόμοιες δομές (ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, Δομές Αστέγων, Κέντρα Ημέρας, Στέγες, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, ατόμων με αναπηρία, περιλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας κ.λ.π) (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα δύο (2) έτη, 10% για κάθε χρόνο)Βεβαίωση από τους αντίστοιχους φορείς15
4Γνώση χειρισμού
Η/Υ
Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς / Βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναλυτική βαθμολογία 4 μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ10
5Γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της ΔομήςΒεβαίωση μόνιμης κατοικίας5
6ΣυνέντευξηΑπό Τριμελή Επιτροπή30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100