ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’ αριθ. πρωτ.:10 από 26/03/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της  Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς με Συνέχιση Λειτουργίας»  Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Σε συνέχεια της από 09/04/2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς με Συνέχιση Λειτουργίας με κωδικό ΟΠΣ 6002367 του Επιχειρησιακού Προγράμματος   «Ιόνια Νησιά 2021-2027»,  και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 09/04/2024 κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας επιλογής κατά σειρά μοριοδότησης:

ΘΕΣΗ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1ΡΟΖΑΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ12/3-4-2024ΟΠΣ 6002367  
 2ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ11/2-4-2024ΟΠΣ 6002367  
 3ΝΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΟΝΑΝΟΥ13/5-4-2024ΟΠΣ 6002367  

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου