Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθ. πρωτ.01 από 5-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Α. που αφορά την πρόσληψη Υπεύθυνου Λειτουργίας/Διευθυντής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής ομόφωνα αποφάσισε να κηρύξει άγονη την διαδικασία πρόσληψης για την θέση Υπεύθυνος Λειτουργίας/Διευθυντής της ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ.

Β. που αφορά την πρόσληψη Εργοθεραπευτή/ρία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης ” ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

Δεν κατατέθηκε καμία αίτηση ενδιαφέροντος.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου