Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. πρωτ.:182 από 12-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,

Σε συνέχεια της από 27/09/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ 5075122 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 27/09/2022 κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας επιλογής κατά σειρά μοριοδότησης:

ΘΕΣΗ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ 10/22-09-2022ΟΠΣ 5075122  
 2ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ07/14-09-2022ΟΠΣ 5075122  
 3ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ08/20-09-2022ΟΠΣ 5075122  

Η υποψήφια, Αλυσανδράτου Γεωργία απέσυρε την αίτησή της οικειοθελώς από την διαδικασία επιλογής .

ΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Δεν κατατέθηκε καμία αίτηση ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου