ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ “ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”(Κωδικός ΟΠΣ 5075122)

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «Υπερίων» (“Ένωση”), λειτουργώντας ως Δικαιούχος της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075122, η λειτουργία της οποίας χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» μέχρι και την 31/12/2023,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη να υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι/ένοικοι στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Υπερίων (ΣΥΔ) – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Η ένταξη θα γίνει για έναν (1) ένοικο.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ &ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω της ως άνω χρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε πέντε (5) άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1160/τ.β ́/08-04-2019), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΣΥΔ ΥΠΕΡΙΩΝ αποτελεί κατοικία και οι ένοικοί της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκατοίκηση (συνεργασία, αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη για την ικανοποίηση των καθημερινών ή/και των μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών τους, αλλά και επιμερισμός υποχρεώσεων, ανάλογα με τις δυνατότητες και ικανότητες κάθε ενοίκου).

Η Στέγη δεν αποτελεί δομή κλειστής φροντίδας ή νοσηλείας και είναι ανοικτή για όλες τις λειτουργίες που επιτελεί μια ομάδα ανθρώπων που αποφασίζει (και υποστηρίζεται για αυτό) να συγκατοικήσει.

Η Ένωση παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους ένοικους με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση και με σεβασμό στα δικαιώματά τους. Oι υπηρεσίες που παρέχονται είναι τέτοιες ώστε τα άτομα που στεγάζονται  διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και ταυτόχρονα τους παρέχονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ενοίκους αφορούν σε:

 • Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (υγιεινή διαμονή και διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση κλπ) και
 • Υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Η ΣΥΔ λειτουργεί σε 12μηνη βάση, ενώ ο ένοικος μπορεί κατά τη διάρκεια γιορτών  (Πάσχα, Χριστούγεννα), του καλοκαιριού ή διακοπών από την τυχόν εργασιακή του απασχόληση να φιλοξενείται στην κατοικία της οικογένειάς του, ή όποτε άλλοτε το ζητήσει και συμφωνήσει περί αυτού και η Διεπιστημονική Ομάδα της ΣΥΔ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αρχές λειτουργίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις της Ένωσης και των ενοίκων  και το γενικότερο και ειδικό πλαίσιο λειτουργίας της ΣΥΔ αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της που είναι αναρτημένος στη ηλεκτρονική διεύθυνση  enosi-amea-yperion.gr   

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  • Προϋποθέσεις ένταξης στη Στέγη

Στη ΣΥΔ γίνονται δεκτά άτομα με αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, που:

 • υπέβαλαν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα),
 • κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους,
 • διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης, και
 • δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη

Στη ΣΥΔ δε γίνονται δεκτά άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή.

 • Δικαιολογητικά αιτήσεων ωφελουμένων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης ή οι εκπρόσωποί τους καταθέτου

 1. Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος και του ωφελούμενου.
 5. Πρόσφατη φωτογραφία.
 6. Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 7. Γνωμάτευση προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας ΚΕΠΑ.
 8. Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημοσίου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 9. Εκτίμηση Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης
 10. Βεβαιώσεις εγγραφής σε ασφαλιστικά και φορολογικά Μητρώα (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ)
 11. Δικαιολογητικά εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης υποψήφιου ενοίκου και γονέα (π.χ. Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήματος και Ε9
 12. Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης (όπου απαιτείται)
 13. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Δικαστικού Συμπαραστάτη – Γονέα
 14. Ιατρικές εξετάσεις (π.χ. καρδιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες θώρακα κοκ.)

Οι υποβληθείσες αιτήσεις με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά συλλέγονται από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Φορέα (υπεύθυνος αιτήσεων),ο οποίος διενεργεί έλεγχο πληρότητας, και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο αιτείται την προσκόμιση οποιουδήποτε επιπλέον εγγράφου. Τα πορίσματα του ελέγχου του Υπεύθυνου Αιτήσεων, επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, και στη συνέχεια ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί.

 • Κριτήρια αξιολόγησης  ωφελουμένων

Μετά την οριστικοποίηση των αποδεκτών αιτήσεων, για την επιλογή του ενοίκου που θα διαμείνει στη ΣΥΔ και πέραν των προϋποθέσεων της Ενότητας 2.1 της παρούσας, εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης (μοριοδότηση) με τα παρακάτω κριτήρια:

ΚριτήριαΑνάλυση κριτηρίουΜόρια
Ασφαλιστική ικανότηταΑνασφάλιστος/η9
Ασφαλισμένος/η5
Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματοςΕισόδημα κάτω από όριο της φτώχειας10
Εισόδημα από το όριο της φτώχειας έως 15.0007
Εισόδημα πάνω από 15.0004
Οικογενειακή κατάστασηΎπαρξη άλλου Α.μεΑ. στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)5
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών7
Τρίτεκνοι /Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου)3
Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόναΆνεργος/η6
Εργαζόμενος/η3

Οι υποψηφιότητες ένταξης στη ΣΥΔ βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας με πρώτο τον υποψήφιο με το υψηλότερο άθροισμα μορίων. Η ως άνω κατάταξη δεν δημιουργεί εκ μέρους των υποψηφίων δικαιώματα ένταξης στη ΣΥΔ που οριστικοποιείται

 • Διαδικασία Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη Στέγη, παραπέμπονται, με βάση τη σειρά κατάταξης/αξιολόγησης των αιτήσεων, για αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα της Ένωσης, η οποία διενεργεί ατομική συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο και συνέντευξη με την οικογένεια/άτομα του εγγύτερου περιβάλλοντος του.

Για την επιλογή του ενοίκου βασική αρχή της ΣΥΔ ΥΠΕΡΙΩΝ αποτελεί η ομοιογένεια της ομάδας και ειδικότερα:

 • η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου
 • οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της κοινότητας
 • η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους
 • η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του.

Η Διεπιστημονική Ομάδα λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αρχές προχωρά στην ατομική αξιολόγηση ικανοτήτων, αυτονομίας και γενικών δυνατοτήτων και δυσκολιών, επιθυμιών, στόχων και προσδοκιών του ενδιαφερομένου.

Με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, η Διεπιστημονική Ομάδα συντάσσει έκθεση με εισήγηση για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη Στέγη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα αποφασίζει για την ένταξη του ενοίκου, και τους όρους διαμονής στη ΣΥΔ. Η απόφαση κοινοποιείται στον υποψήφιο ένοικο ή τον γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη του, συνοδευόμενη με γραπτή ενημέρωση για τους όρους που διέπουν τη διαμονή του στη ΣΥΔ. Η περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ενοίκου στη ΣΥΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες όπως ορίζεται και από την αρμόδια ΚΥΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης ακολουθεί η επαναξιολόγηση του υποψηφίου και εφόσον η Διεπιστημονική Ομάδα αποφανθεί θετικώς, πραγματοποιείται η τελική ένταξη του στη ΣΥΔ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Συμβολαίου Διαμονής και από τα δύο μέρη.

Τυχόν ενστάσεις κατά απόφασης του ΔΣ για απόρριψη αίτησης, μη επιλογής ή μη τελικής ένταξης ωφελουμένου κατατίθεται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της στον ωφελούμενο ή τον γονέα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από το ΔΣ της Ένωσης, το οποίο αποφαίνεται άπαξ και οριστικά επ’ αυτών.

Σημειώνεται ότι:

 • η διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ενοίκων από τη ΣΥΔ καθορίζονται από το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1160/τ.β ́/08-04-2019), όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει,
 • σε περίπτωση αρνητικής επαναξιολόγησης, ή οικειοθελούς αποχώρησης του ενοίκου, η κενή θέση θα παραχωρηθεί σε επιλαχόντες σύμφωνα με το πίνακα κατάταξης που προέκυψε με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων,
 • οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της ΣΥΔ, τη συμβίωση των ενοίκων της, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Προσωπικού Υποστήριξης, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΔ ΥΠΕΡΙΩΝ.
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαμονή στη Στέγη υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον γονέα ή/και τον δικαστικό συμπαραστάτη. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπη.  Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ωφελούμενου και η ένδειξη:  «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075122.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Υπερίων»,  θέση Κολώνα Ληξουρίου / Παλικής, Τ.Κ. 28200 / Κεφαλονιά από την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  «Υπερίων» καθώς και  στην ιστοσελίδα της Ένωσης http://enosi-amea-yperion.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail της ΣΥΔ stegiyperion@gmail.com
 • να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της ΣΥΔ 26710-91089

Ληξούρι, 10/08/2022

Η Πρόεδρος

     Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

Συνημμένα Πρόσκλησης:

 • Αίτηση Συμμετοχής