Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Υπευθύνου Λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι

της υπ’ αριθμ. πρωτ.:08 από 24-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,

Σε συνέχεια της από 15/02/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ 5075122 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 11/02/2022 κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ21/7-2-2022Α1ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΡΑΣΜΙΑ23/7-2-2022Α1ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
 ΑΝΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ17/4-2-2022Α1ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
 ΚΟΚΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ22/7-2-2022Α1ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΑΡΑΚΛΗΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ20/7-2-2022Α1ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγεται αντιστοίχως για τη Θέση  εργασίας, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:08 από 24-01-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α11ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΤΕ)ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου