ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075122 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. οικ. 1153/21.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5075122) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 2. Τη με αριθμ. 71/21-01-2022 απόφαση του Δ.Σ.  της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,έναν (1) Υπεύθυνο Λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω ανά κωδικό θέσεις εργασίας:

 1. :  Υπεύθυνος Λειτουργίας

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας ασκεί την τρέχουσα διοίκηση και διαχείριση και έχει τη συνολική εποπτεία και την ευθύνη της καλής λειτουργίας της Στέγης, ασκεί δραστηριότητες Συντονιστή του προσωπικού της Στέγης και παράλληλα συμμετέχει στη φροντίδα των ενοίκων. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υπευθύνου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η σύμβαση της ανωτέρω θέσης εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ή και παραπάνω έτη.

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο στους χώρους εγκατάστασης της Στέγης (θέση Κολώνα Δήμου Ληξουρίου), όσο και στην έδρα της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» ή όπου αλλού η λειτουργία της Στέγης το απαιτεί, σε δύο βάρδιες πρωινή και απογευματινή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους  οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και ειδικότερα:

 1. Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο Τίτλων Σπουδών
 5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος(όπου απαιτείται)
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)
 7. Συστατικές  επιστολές από προηγούμενη εργασία / εθελοντική εργασία (προαιρετικά)
 8. Αποδεικτικό  κατοικίας (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα απόδειξη της σχετικής εμπειρίας, θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τη Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 από τις 09:00 πμ. έως τις 14:00 μμ. στην έδρα της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ», Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

Με την ένδειξη:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5075122ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ“Α”

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απαραίτητων προσόντων, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα ανά κωδικό θέσης προσόντα, αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Α/ΑΚριτήρια ΑξιολόγησηςΤρόπος πιστοποίησηςΜέγιστη Βαθμολογία (σε % μονάδες)
1Συναφής Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τρία (3) έτη, 10% για κάθε χρόνο)Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα30
2Κοινωνική ενασχόληση και προσφορά εθελοντικής εργασίας σε φορείς που λειτουργούν παρόμοιες δομές (ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, Δομές Αστέγων, Κέντρα Ημέρας, Στέγες, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, ατόμων με αναπηρία, περιλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας κ.λπ.) (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα δύο (2) έτη, 5% για κάθε χρόνο)Βεβαίωση από τους αντίστοιχους φορείς10
3Γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της ΔομήςΒεβαίωση μόνιμης κατοικίας5
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10
4Γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας [καλή (Β2) – 5 και πολύ καλή ή άριστη (Γ1/C1 ή Γ2/C2) – 10]Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας5
5ΣυνέντευξηΑπό Τριμελή Επιτροπή40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν (στην έδρα της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην ιστοσελίδα http://enosi-amea-yperion.gr/) τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Τυχόν ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: enosiyperion@gmail.comσε μορφή pdf εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιώντας το έντυπο ένστασης (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/ή στα γραφεία της Ένωσης).

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της ‘Ένωσης και θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ.,

Η Πρόεδρος, Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

Η Γενική Γραμματέας και Ταμίας, Παρασκευή Κοντογιαννάτου