Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 182 από 11-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τις Θέσεις εργασίας όπως και είχαν προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.: 182 από 11-06-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α11ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ)ΦΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 Λόγω του πολύ ευαίσθητου χαρακτήρα της Δομής, η Επιτροπή αποφάσισε να κηρύξει άγονη την διαδικασία πρόσληψης για την θέση Οδηγός Λεωφορείου Α2.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου