Υποβολή πρότασης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Η Ένωση είναι ήδη έτοιμη να συμμετέχει με πρότασή της στην πρόσκληση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» ο οποίος ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».

ΑΔΑ: ΩΚ1Υ7ΛΕ- ΚΞΥ
Κέρκυρα 8/7/2016
Α.Π.: οικ1589
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ17
Α/Α ΟΠΣ: 1554