Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης»

της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΠλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, βάσει τη  τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗμερομηνία:   20/07/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12.30
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒίλα Αθηνάς Αντύπα, Περιοχή Λόγγος Ληξουρίου Κεφαλονιά, 28200
ΤΙΤΛΟΣ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔιαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ48.339,19 €+ΦΠΑ
CPV45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες 453000000-0 Εργασίες Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1     Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» καθώς και τις  λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

1.2     Του Ν.4605/19 αρ.43 παρ. 19 γ)

1.3     Του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020

2. Τις αποφάσεις:

2.1     Την με Α.Π. οικ. 1153/21.04.2021 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ5075122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

2.2     Την υπ’ αριθμ. 41/30-03-2021, απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης».

2.3     Την υπ’ αριθμ. 53/28.06.2021, απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης προκήρυξης του υποέργου «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, «για τη Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης»  με προϋπολογισμό 48.339,19 € + ΦΠΑ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Βίλα Αθηνάς Αντύπα, Περιοχή Λόγγος Ληξουρίου20/07/2021 Ημέρα: Τρίτη20/07/2021 Ημέρα: Τρίτη  
Κεφαλονιά, 28200Ώρα: 12.00Ώρα: 12.30

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/ εμπορικές επιχειρήσεις ΕΔΕ δημοσίων έργων, εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης .

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά».

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων»

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης.

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email)

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος περιέχει:

 1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά από το 1-5 είναι απαιτητά και η μη προσκόμισή τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής /τεχνική προσφορά είναι επί ποινής αποκλεισμού.

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

   Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. και μόνο για το σύνολο της προμήθειας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής δηλαδή η χαμηλότερη προσφορά τιμής  μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπληρώσει, θα σφραγίσει και θα υπογράψει την οικονομική προσφορά το ποσό σε ΕΥΡΩ  χωρίς  το ΦΠΑ :

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 α/αΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΛΙΚΑΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

Η επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη το αρ. 117 του Ν.4412/16 και την παρ. 4 μπορεί να  κάνει σε μία  δημόσια συνεδρίασή της το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, κατά την κρίση της ..

ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.       Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 105του Ν.4412/2016

2.       Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα (10),αρ. 43 παρ. 12 του Ν.4605/19 από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, δηλαδή:          

   α)    Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

   β)    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

   γ)    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής τους , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

   δ)    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, δηλ. την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.  Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον  προσφέροντα η σχετική σύμβαση.

4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μέχρι αυτή να  επιστραφεί , από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.

5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που    του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ  3ο  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς μήνες (3) από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η εκτέλεση των εργασιών στη Στέγη θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της  Ένωσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το αρ.216 παρ.2 του Ν.4412/16 με τον ορισμό επόπτη από την αρμόδια υπηρεσία   της Ένωσης. Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και της επιστήμης για την αποφυγή ατυχημάτων  για τα οποία είναι ο μοναδικός υπεύθυνος.

Η παραλαβή των εργασιών  θα γίνει με την ορισθείσα επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών  της Ένωσης. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών, η Ένωση έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο προμηθευτή με όλες τις νόμιμες συνέπειες που ορίζει η νομοθεσία

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη γνώση της επιστήμης και της τεχνικής από το ειδικό τεχνικό συνεργείο του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συνεργείου και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Ακόμη, ο ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις απαιτούμενες άδειες, που προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά τη διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Τιμολόγιο

δ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Διευθυντή ή Προϊσταμένου Παρ.  Κέντρου & φωτοτυπία  από το βιβλίο παρουσίας .

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:

 1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
 2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%
 3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
 4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
 5. Α.Ε.Π.Π. 0,07%
 6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π.
 7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

 • Η σύμβαση δεν υπογράφηκε  με ευθύνη της Ένωσης.
 • Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

ΑΡΘΡΟ 6o  ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Το τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ένωσης (http://enosi-amea-yperion.gr). Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί έργων του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν. 4412/2016).       

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σοφία Μαροπούλου–Ζαφειράτου