ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων» προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ. 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με γραπτές σφραγισμένες προσφορές (αρθρ. 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης».

Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων», Λογγός Ληξουρίου, Ληξούρι Κεφαλλονιά Τ.Κ. 28200, Τηλ-Φαξ: 26710-92492, Ε-mail:

enosiyperion@gmail.com Ιστοσελίδα: http://enosi-amea-yperion.gr, (NUTS: EL 623 Νομός Κεφαλληνίας).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 48.339,19 €+ 11.601,40 € Φ.Π.Α.  = 59.940,59€.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Ε.Π «Ιονίων Νήσων 2014-2020», Πράξη «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΥΠΕΡΙΩΝ», με κωδικό MIS 5075122.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/ εμπορικές επιχειρήσεις ΕΔΕ δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους του διαγωνισμού της Διακήρυξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 06/07/2021.

Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. Η Διακήρυξη και η περίληψή της επίσης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Ένωσης http://enosi-amea-yperion.gr  .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Ένωσης, διεύθυνση Βίλα Αθηνάς Αντύπα, Περιοχή Λόγγος Ληξουρίου, Κεφαλλονιά Τ.Κ. 28200 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  20/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 12.00 μ.μ. από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Σοφία Μαροπούλου- Ζαφειράτου